ALGEMENE VOORWAARDEN

Junior Kamer Venlo (40164594)

 

 

Artikel 1. Toepasselijkheid

 • Deze algemene voorwaarde zijn van toepassing op alle (rechts)handelingen en overeenkomsten die de vereniging met beperkte aansprakelijkheid Junior Kamer Venlo, hierna genoemd: de Vereniging, sluit met de deelnemers van de door haar georganiseerde evenementen.
 • Eventuele afwijkingen van deze algemene voorwaarde zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 • De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden of andere voorwaarden van de deelnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 • Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De Vereniging en de deelnemer zullen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

 

Artikel 2. Totstandkoming van de overeenkomst

 • Tussen de Vereniging en de deelnemer komt een overeenkomst tot stand doordat de deelnemer een toegangsbewijs koop op de website van de Verening. De deelnemer verklaart bekend en akkoord te zijn met deze algemene voorwaarden en de inhoud daarvan.
 • De Vereniging zal de deelnemer toegang verschaffen tot het evenement waarvoor de deelnemer een toegangsbewijs heeft gekocht. De deelnemer heeft geen recht op toegang tot evenementen die niet tot het door hem gekochte toegangsbewijs behoren.
 • Ieder toegangsbewijs geeft uitsluitend recht op toegang aan één persoon.
 • Vanaf het moment dat het toegangsbewijs aan de deelnemer ter beschikking is gesteld, rust het risico op verlies, diefstal, beschadiging of misbruik op de deelnemer.

 

Artikel 3. Duur

 • De overeenkomst tussen de Vereniging en de deelnemer eindigt van rechtswege na de deelname aan het desbetreffende evenement.

 

Artikel 4. Verplichting van de deelnemer

 • De deelnemer is verplicht alle van overheidswege geldende maatregelen in verband met het coronavirus op te volgen.
 • De deelnemer is verplicht zicht te houden aan de voorschriften (waaronder huisregels) en/of aanwijzingen van de Vereniging en de exploitanten van de plaatsen waar het evenement wordt gehouden, de brandweer en andere (overheids-)bevoegden.
 • De deelnemer is verplicht indien daarom wordt verzocht mee te werken aan fouillering bij bezoek van het evenement.
 • Indien een deelnemer zich niet aan de in dit artikel genoemde verplichtingen of aan de in deze algemene voorwaarde genoemde verplichtingen houdt, is de Vereniging bevoegd de deelnemer toegang tot het evenement te zonder restitutie van de aankoopprijs van het toegangsbewijs.

 

Artikel 5. Annulering/retourbeleid

 • Opgeven is geen optie! Annuleren is daarom niet mogelijk.

 

Artikel 6. Overmacht

 • De Vereniging heeft het recht de nakoming van haar verplichtingen op te schorten als zij door omstandigheden die bij het sluiten van de overeenkomst niet te verwachten waren en die buiten haar invloedssfeer liggen, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen. Onder deze omstandigheden worden onder andere verstaan door de overheid opgelegde maatregelen in verband met het coronavirus, de omstandigheid dat opdrachtnemers van de Vereniging niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, het weer, brand, verlies of diefstal van te gebruiken materialen, wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen of ziekte.
 • In het geval van overmacht is de Vereniging bevoegd de overeenkomst per direct op te zeggen. In dat geval zal aan de deelnemer de prijs van zijn toegangsbewijs worden terugbetaald zonder dat de deelnemer recht heeft op enige (schade)vergoeding, hoe dan ook genaamd.

 

Artikel 7. Persoonsgegevens

 • In het kader van de uitvoering van haar evenement zal de Vereniging mogelijk (persoons)gegevens verwerken. De deelnemer geeft hiervoor uitdrukkelijk toestemming. De verwerking van persoonsgegevens geschiedt in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving. Bezoeker is zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door hem/haar opgegeven (persoons)gegevens.
 • Het door de organisatie tijdens het evenement gemaakt beeldmateriaal (film en foto) kan worden ingezet ter promotie van een volgende evenement horende bij JCI Venlo, bij aankoop van een toegangsbewijs geeft deelnemer uitdrukkelijk toestemming hiervoor. 

 

Artikel 8. Aansprakelijkheid

 • Hoewel de evenementen van de Vereniging met de uiterste zorg zijn georganiseerd, aanvaardt de Vereniging geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook die het direct of indirecte gevolg zijn van deelname door de deelnemer aan de evenementen.
 • De Vereniging is op geen enkele wijze aansprakelijk voor verlies of diefstal van eigendommen van de deelnemer gedurende door de Vereniging georganiseerde evenementen.
 • De Vereniging is op geen enkele wijze aansprakelijk voor letselschade en andere schade ontstaan als gevolg van het handelen of nalaten van anderen dan de Vereniging of veroorzaakt door goederen of materialen van de locatiehouders of de cateraars. Voor genoemde schade is de Vereniging alleen aansprakelijk indien haar opzet of grove nalatigheid valt te verwijten.

 

Artikel 9. Toepasselijke recht en bevoegde rechter

 • Op deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten die de Vereniging met de deelnemer sluit is Nederlands recht van toepassing.
 • Alle geschillen die voortvloeien uit deze algemene voorwaarden of daarmee samenhangende overeenkomsten zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan een daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Limburg, locatie Roermond.

 

Venlo, 5 maart 2021